Audiovizuálny preklad 2

Audiovizuálny preklad

Opis kurzu:

Tento kurz je dvojsemestrálny. Študentov zasvätí do sveta dabingového prekladateľa, dabingového úpravcu a prekladateľa titulkov. V letnom semestru si študenti prehĺbia svoje vedomosti a vylepšia zručnosti z dabingového prekladu a dabingovej úpravy a osvoja si zápis druhých plánov, t. j. zborových scén. Následne sa zamerajú na preklad a časovanie titulkov dokumentárnych a hraných filmov a tiež piesní. V závere semestra si vyskúšajú dabingovú úpravu po kolegovi z jazyka, ktorý neovládajú, resp. ovládajú len pasívne. Odborné články zaradené v niektorých týždňoch do štruktúry hodín študentom pomôžu lepšie sa pripraviť na hodinu a tiež získať orientáciu vo svete audiovizuálneho prekladu. Vďaka krátkej hre Kto je kto v dabingu spoznajú svojich kolegov z nahrávacieho štúdia a zoznámia sa s niektorými tvorcami slovenského znenia ako aj s celým procesom tvorby slovenského znenia. 

 Študijný materiál:

 • Lucia Paulínyová: Z papiera na obraz: proces tvorby audiovizuálneho prekladu 
 • Oldřich Kautský: Dabing: ano i ne
 • Gregor Makarian: Dabing: teória, realizácia, zvukové majstrovstvo
 • Oľga Walló: Herec v dabingu. Režie v dabingu
 • Emília Perez, Miroslava Brezovská, Zuzana Jánošíková: Slovenský dabing a titulkovanie v premenách času
 • Emília Perez - Soňa Hodáková: Kontúry filmového prekladu a tlmočenia: základné teoretické koncepty a východiská

(Všetok študijný materiál študentom zabezpečí a včas dá k dispozícii vyučujúca.)

 Požiadavky:

 • aktívna účasť na hodinách (povolené 2 absencie);
 • čítať odborný článok určený na daný týždeň a zapojiť sa do diskusie;
 • pripraviť si preklad (a úpravu dialógov)/titulky, priniesť si ho/ich na hodinu a dokázať si obhájiť; svoje riešenie a prekladateľskú stratégiu;
 • v skupine 2-3 študentov:
  •  1x za semester prekonzultovať s vyučujúcou záverečný preklad (zvolené audiovizuálne dielo, dĺžku prekladu, prekladateľské problémy a pod.)
  • pripraviť preklad časti ľubovoľného audiovizuálneho diela a spolu s predslovom (v ktorom skupina objasní dôvod výberu diela, prekladateľské problémy a ich riešenie a rozdelenie práce v rámci skupiny) ho odovzdať 2 týždne pred ukončením semestra, t. j. 30. 4. 2024, končiaci študenti do 14. 4. 2024

 Hodnotenie:

Príprava na hodinu a aktivita na hodine

60 %

Záverečný preklad

40 %

 


2023/2024 Úvod do prekladateľského procesu 2

Úvod do prekladateľského procesu 2

Opis kurzu:

Tento kurz je dvojsemestrálny. Nadväzuje na kurz Úvod do prekladateľského procesu 1, ktorý študenti absolvovali v zimnom semestri. V letnom semestri študenti prekladajú už celé texty rôzneho štylistického zafarbenia, počnúc od novinových článkov, cez odborné texty až po umelecké. Vďaka čítaniu krátkych odborných štúdií si prehĺbia vedomosti o preklade, jeho histórii, posunoch v preklade a prekladateľských stratégiách, ako substitúcia, naturalizácia, kreolizácia a exotizácia, explikácia, simplifikácia atď., a následne sa učia používať ich v praxi. Študenti budú vedení k tomu, aby sa vyhýbali doslovnému prekladu a vytvárali zaujímavé, tvorivé, oku a uchu lahodiace prekladateľské riešenia, ktoré si vedia obhájiť. Na hodinách si tiež osvoja redakčné a korektorské zručnosti.

 Študijný materiál:

 •  Dobrodružstvo prekladu, by Blahoslav Hečko
 •  Komunikácia, tlmočenie, preklad, by Daniela Müglová
 •  Originál – preklad, ed. by Anton Popovič
 •  Preklad ako hra na invariant a ekvivalenciu, by Alojz Keníž
 •  Preklad ako tvorba, by Ján Vilikovský

 (Všetok študijný materiál študentom zabezpečí a včas dá k dispozícii vyučujúca.)

 Požiadavky:

 • aktívna účasť na hodinách (2 absencie povolené)
 • čítanie krátkeho článku určeného na daný seminár, ktorý študentom pomôže pri vypracovávaní prekladateľských cvičení, prekladov
 • vypracovanie prekladu/korektúry na daný seminár
 • odovzdanie záverečného prekladu textu podľa vlastného výberu 2 týždne pred koncom semestra (30. 4. 2024) s krátkym úvodom, v ktorom študent vysvetlí dôvod výberu textu a popíše prekladateľské problémy, s ktorými sa stretol a ako ich vyriešil

 Hodnotenie:

Príprava na hodinu a aktivita na hodine

60  %

Vypracovanie záverečného prekladu

40 %

 


2023/2024 PAULÍNYOVÁ LUCIA: Audiovizuálny preklad 1

Opis kurzu:

Tento kurz je dvojsemestrálny. Študentov zasvätí do sveta dabingového prekladateľa, dabingového úpravcu a prekladateľa titulkov. Študenti budú prekladať, upravovať a časovať rôzne audiovizuálne diela: seriály, dokumentárne, animované či hrané filmy. Zoznámia sa s prekladateľskými problémami aj s časovými a priestorovými obmedzeniami a so špecifikami tohto typu prekladu. Prostredníctvom pripravených cvičení sa naučia dodržiavať rovnakú dĺžku viet a prispôsobiť text artikulačným pohybom postáv na obraze, respektíve text pre potreby titulkov skracovať. Na hodinách sa im vyučujúca pokúsi vytvoriť rovnaké podmienky, s akými sa stretnú v praxi. Odborné články zaradené  do štruktúry hodín v niektorých týždňoch študentom pomôžu lepšie sa pripraviť na hodinu a tiež získať orientáciu vo svete audiovizuálneho prekladu. Vďaka krátkej hre Kto je kto v dabingu spoznajú svojich kolegov z nahrávacieho štúdia a zoznámia sa s niektorými tvorcami slovenského znenia, ako aj s celým procesom tvorby slovenského znenia.  

 

 Študijný materiál:

 • Lucia Paulínyová: Z papiera na obraz: proces tvorby audiovizuálneho prekladu 
 • Oldřich Kautský: Dabing: ano i ne
 • Gregor Makarian: Dabing: teória, realizácia, zvukové majstrovstvo
 • Oľga Walló: Herec v dabingu. Režie v dabingu
 • Emília Perez, Miroslava Brezovská, Zuzana Jánošíková: Slovenský dabing a titulkovanie v premenách času
 • Emília Perez - Soňa Hodáková: Kontúry filmového prekladu a tlmočenia: základné teoretické koncepty a východiská

(Všetok študijný materiál študentom zabezpečí a včas dá k dispozícii vyučujúca.)

 Požiadavky:

 • aktívna účasť na hodinách (povolené 2 absencie);
 • čítať odborný článok určený na daný týždeň a zapojiť sa do diskusie;
 • pripraviť si preklad (a úpravu dialógov), priniesť si ho na hodinu a dokázať si obhájiť svoje riešenie a prekladateľskú stratégiu;
 • v skupine 2-3 študentov:
  • 1x za semester prekonzultovať s vyučujúcou záverečný preklad (zvolené audiovizuálne dielo, dĺžku prekladu, prekladateľské problémy a pod.)
  • pripraviť preklad časti ľubovoľného audiovizuálneho diela a s krátkym predslovom (v ktorom dvojica/skupina objasní dôvod výberu diela, prekladateľské problémy a ich riešenie a rozdelenie práce v rámci skupiny) ho odovzdať do 30.11. 2023

 Hodnotenie:

Aktivita na hodine a príprava na hodinu 

60 %

Záverečný preklad

40 %