2023/2024 stara verzia - Školský manažment - terminologický a výkladový slovník

V uvedenom kurze sa zameriavame na problematiku efektívneho vedenia tímu s dôrazom na delegovanie a koučovanie, uplatňovanie štýlov vedenia ľudí, ako aj na využitie metód persuázie v riadiacom procese. Zaoberáme sa osobnostnými predpokladmi pre úspešné riadenie školskej organizácie a stručne charakterizujeme aj ostatné manažérske funkcie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť manažérskeho procesu.

Uvedený kurz bol spracovaný  ako súčasť riešenia vedecko-výskumného projektu s názvom: Obsahová inovácia kurzu Školský manažment s následným vytvorením vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania č. 018UK-4/2013

Autorka kurzu: doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
Technická realizácia: Mgr. Adriana Nagyová, PhD., Ing. Eva Tóblová, PhD., Mgr. Zuzana Sitášová, PhD.
Recenzenti: prof. PhDr. Zdeňek Obdržálek, DrSc., Mgr. Zuzana Marková, PhD.