2023/2024 Pravopisné princípy v slovenskom jazyku I

Študent sa oboznámi so slovenským pravopisom, s jeho princípmi, ako aj s problematickými javmi v slovenskom pravopise, upevní a precvičí si teoretické poznatky z pravopisu.