2023/2024 Výchova k ľudským právam

Študent po absolvovaní predmetu vie vysvetliť ľudské práva ako ideu vyššieho práva. Vie vymedziť základné pojmy ako: prirodzené právo, ľudské právo, občianske právo a vie vymenovať tri generácie ľudským práv. Študent vie vysvetliť a pochopiť systém ochrany ľudských práv na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Vie sa orientovať v základných dokumentoch o ľudských právach a právach
dieťaťa. Vie kriticky analyzovať univerzalizmus ľudských práv, argumentovať a zaujať postoj k situáciám porušovania ľudských práv v školskom prostredí, na Slovensku i vo svete. Študent dokáže pochopiť proces implementácie ľudských práv a práv dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu a dokáže navrhnúť škálu aktivít zameraných na problematiku rozvoja výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa.