2023/2024 Metodika písania odborného textu

Prostredníctvom predmetu študent rozvíja svoju informačnú gramotnosť, odborné, metodologické a vyjadrovacie schopnosti. Študent po absolvovaní predmetu sa vie orientovať v primárnych a sekundárnych odborných a vedeckých zdrojoch v odbore štúdia. Pozná a vie uplatňovať zásady autorskej etiky. Študent dokáže kriticky zhodnotiť kvalitu odborných zdrojov, vie uplatňovať zásady písania odborného textu a sám dokáže štruktúrovať odborný text v súlade so zvyklosťami odboru.