2023/2024 Právo finančného trhu (LS)

Kurz Právo finančného trhu je určený pre študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa v dennej forme a jeho absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou absolvovania priebežného hodnotenia predmetu, ktoré tvorí 50 % celkového hodnotenia predmetu.

Prednášky budú realizované Online, sprístupnením v Moodle a MS Stream.

Vyučujúci: prof. Čunderlík, Dr. Katkovčin, Dr. Heseková, Mgr. Medvec