2023/2024 Digitálne technológie 1

Cieľom vzdelávacej disciplíny Digitálne technológie 1 je rozvíjať u študentov študijných programov učiteľského zamerania digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať patričný diapazón didaktických softvérových aplikácií v kontexte tvorby interaktívnych edukačných aktivít/úloh, interaktívnych školských materiálov, elektronických portfólií a pôsobivých didaktických prezentácií edukačného obsahu využiteľných v ich budúcej pedagogickej profesie na jednotlivých stupňoch regionálneho školstva. Cieľom kurzu Digitálne technológie 1 je okrem uvedeného aj rozvíjať spôsobilosti v oblasti návrhu a tvorby myšlienkových máp (prostredníctvom nástrojov vybranej softvérovej aplikácie) využiteľných vo vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách v školách a školských zariadeniach u cieľovej skupiny žiakov s cieľom zlepšenia komunikačných zručností a kritického myslenia u žiakov. Z dôvodu rýchleho produkovania nového didaktického softvéru využiteľného v pedagogickom procese sa konkrétna obsahová štruktúra kurzu bude prispôsobovať aktuálnym požiadavkám praxe i študentov.