Informácie pre návštevníkov/Information for Visitors

Vitajte v Moodle Univerzity Komenského

Obsah a prístup k jednotlivým kurzom v Moodle si kontrolujú učitelia sami, takže väčšina kurzov nie je prístupná návštevníkom. Ak chcete získať viac informácií o konkrétnom kurze, kontaktujte priamo učiteľa daného kurzu.

Ak chcete získať viac informácií o Elearningu a využití Moodle na Univerzite Komenského, kontaktujte koordinátora pre elearning na adrese moodle(at)uniba.sk.

Možete si tiež prečítať článok o histórii a súčasnom stave elearningu na UK, ako bol prezentovaný na konferencii UNINFOS.

Welcome to Comenius University Moodle

Content and access to individual courses in Moodle is controlled by teachers themselves, most of the courses are not open to public access. If you are interested in more information on a particular course, contact the faculty member directly.

If you are interested in more information on elearning and use of Moodle at Comenius University, contact the Elearning Coordinator at moodle(at)uniba.sk.

You can also read an article on history and current status of elearning at Comenius University as it was presented at the ICETA conference.

Last modified: Thursday, 10 May 2018, 12:23 PM