Kurz didaktická a multimediálna technika je určený pre študentov – budúcich pedagógov, so záujmom o multimédiá a tvorbu multimediálneho vzdelávacieho obsahu, ktoré môžu využiť v rámci svojej pedagogickej činnosti a medzipredmetových vzťahov, alebo v rôznych záujmových činnostiach na uvedenom stupni vzdelávania. Z uvedeného dôvodu je koncipovaný tak, aby im poskytol základné vedomosti a zručnosti, ako z oblasti efektívneho využívania dostupných multimediálnych nástrojov, tak aj techník a metodík na ich úspešnú integráciu do edukačného procesu.

Z dôvodu rýchleho vývoja nového softvéru využiteľného ako podpora pedagogického procesu, sa konkrétna obsahová náplň kurzu bude dynamicky prispôsobovať aktuálnym požiadavkám praxe i študentov.