Vážené kolegyne, kolegovia

V zmysle §-u 7 ods. 4, zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „BOZP“), je zamestnávateľ povinný oboznamovať zamestnancov k problematike BOZP najmenej raz za dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje kratší čas.

Na základe súhlasu rektora UK v Bratislave sa periodické školenie zamestnancov od roku 2017 realizuje e-learningovým (elektronickým) spôsobom. E-learningové školenia nájdete v univerzitnom systéme Moodle na stránke: https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle17/course/index.php?categoryid=176

Týmto si zároveň dovoľujem požiadať vedúcich pracovníkov, aby oboznámili svojich podriadených s možnosťou absolvovania týchto školení elektornickým spôsobom.

Metodika - postup:

  1. Prihlásenie sa do systému Moodle (použite tlačítko "Prihlásenie" v pravom hornom rohu) s použitím celouniverzitného prihlasovacieho mena a hesla
  2. Vstúpte do kurzu podľa pracovnej pozície (vedúci zamestnanec alebo zamestnanec)
  3. Prečítajte si prezentácie a materiály vo formáte pdf
  4. Oboznámte sa s legislatívou - problematika BOZP, PO,CO, OÚS
  5. Písomný test - na overenie vedomosti potreba vyplniť predložený test
  • pri neúspešnom vyhodnotení možnosť opakovania vyplnenia testu,
  • pre úspešné absolvovanie školenia – musíte mať 75% správnych odpovedí
  • po úspešnom zvládnutí testu vytlačte "prehľad pokusu" - Odpovede na otázky a označenie, či išlo o správne, či nesprávne odpovede. Na vytlačený prehľad pripíšte svoje meno a priezvisko, dátum a podpis. Tiež vytlačte, vyplňte a podpíšte pdf záznam zo školenia. Prehľad pokusu a vyplnený a podpísaný záznam zo školenia odovzdajte na referáte BOZP, PO, CO, OÚS.

Ak máte otázky alebo nejasnosti, kontaktujte Mgr. Jána Dargaja na tel. čísle 02/592 44 323, alebo 02/592 44 535.

Mgr. Ján Daragaj - TPO, ABT