Opis kurzu:

Tento kurz je dvojsemestrálny. Študentov zasvätí do sveta dabingového prekladateľa, dabingového úpravcu a prekladateľa titulkov. Študenti budú prekladať, upravovať a časovať rôzne audiovizuálne diela: seriály, dokumentárne, animované či hrané filmy. Zoznámia sa s prekladateľskými problémami aj s časovými a priestorovými obmedzeniami a špecifikami tohto typu prekladu. Prostredníctvom pripravených cvičení sa naučia dodržiavať rovnakú dĺžku viet a prispôsobiť text artikulačným pohybom postáv na obraze, respektíve text pre potreby titulkov skracovať. Na hodinách sa im vyučujúca pokúsi vytvoriť rovnaké podmienky, s akými sa stretnú v praxi. Odborné články zaradené  do štruktúry hodín v niektorých týždňoch študentom pomôžu lepšie sa pripraviť na hodinu a tiež získať orientáciu vo svete audiovizuálneho prekladu. Vďaka krátkej hre Kto je kto v dabingu spoznajú svojich kolegov z nahrávacieho štúdia a zoznámia sa s niektorými tvorcami slovenského znenia ako aj s celým procesom tvorby slovenského znenia.  

 

 Študijný materiál:

 • Dabing: ano i ne, by Oldřich Kautský
 • Dabing: teória, realizácia, zvukové majstrovstvo, by Gregor Makarian
 • Herec v dabingu, by Oľga Walló
  • Originál – preklad: interpretačná terminológia, ed. by Anton Popovič
  • Preklad ako komunikácia, by Braňo Hochel
  • Režie dabingu, by Oľga Walló
  • Tvorivé prekladateľské reflexie, ed. by Emília Janecová – Barbora Kráľová

(Všetok študijný materiál študentom zabezpečí a včas dá k dispozícii vyučujúca.)

 

Požiadavky:

 • aktívna účasť na hodinách (povolené 2 absencie);
 • čítať odborný článok určený na daný týždeň a zapojiť sa do diskusie;
 • pripraviť si preklad (a úpravu dialógov), priniesť si ho na hodinu a dokázať si obhájiť svoje riešenie a prekladateľskú stratégiu;
 • v skupine 2-4 študentov:
  • 1x za semester prekonzultovať s vyučujúcou záverečný preklad (zvolené audiovizuálne dielo, dĺžku prekladu, prekladateľské problémy a pod.)
  • pripraviť preklad časti ľubovoľného audiovizuálneho diela a s krátkym predslovom (v ktorom skupina objasní dôvod výberu diela, prekladateľské problémy a ich riešenie a rozdelenie práce v rámci skupiny) ho odovzdať 1 týždeň pred ukončením semestra, t. j. 8. 12. 2016

 

Hodnotenie:

Class activity
60%
Final translation
40%

Opis kurzu:

Tento kurz je dvojsemestrálny a priamo nadväzuje na povinný predmet Úvod do prekladateľského procesu 1, 2. V priebehu dvoch semestrov sa študenti oboznámia so všetkými druhmi textov, ktoré sa v praxi prekladajú: umelecké, populárno-náučné, audiovizuálne, odborné, technické i súdne. Kurz je zameraný vyslovene na prax a keďže čoraz viac sa od prekladateľa v praxi vyžaduje okrem prekladateľskej aj redaktorská kompetencia, na seminároch sa bude rozvíjať aj tá. Okrem toho bude prvá časť hodín venovaná zlepšovaniu jazykovej a štylistickej úrovne slovenčiny u študentov.

  

Priebeh hodín:

 1. Správna slovenčina: cvičenia vytvorila vyučujúca vyslovene pre potreby študentov prekladateľstva, sú zamerané na správne používanie predložiek, precvičenie rôznych štylistických odtienkov slov, rozširovanie si slovnej zásoby, odlíšenie slovenských výrazov od bohemizmov.
 2. Slovangličtina: krátke články (v rozsahu cca 1-3 strany), ktoré študentov upozornenia na najčastejšie chyby prekladateľov z angličtiny.
  • alebo Článok: krátky článok venovaný aktuálne rozoberanej problematike, slúži študentom na uľahčenie prípravy prekladu na hodinu.
 3. Študenti sa na začiatku semestra rozdelia do dvojíc: prekladateľ a redaktor. Každý týždeň si úlohy vymenia.
  1. Prekladateľ: vypracuje preklad textu. Preklad textu v rozsahu cca 300 slov a do nedele príslušného týždňa ho pošle redaktorovi textu a prinesie si ho so sebou na hodinu.
  2. Redaktor: následne urobí korektúru textu. Značí a opravuje akékoľvek jazykové, štylistické a významové chyby, ktoré sa v prekladateľovom texte vyskytnú. Opravený text do utorka vráti prekladateľovi a korektúru prinesie na hodinu.

Každý týždeň vyučujúci vyberie dvojicu, ktorá preklad a korektúru odprezentuje pred triedou. Buď texty všetkým kolegom prefotí, alebo ich prinesie na kľúči a pustí ich cez počítač na interaktívnu tabuľu, aby ich ostatní mohli sledovať. Vyučujúcej pošle vybraná dvojica preklad a korektúru mailom najneskôr do stredy do 12:00. Text je základným impulzom na diskusiu, do ktorej sa zapája celá skupina.

 Študijný materiál:

 • M. Ivanová-Šalingová, S. Šaling, Z. Maníková: Slovenčina bez chýb
 • P. Branko: Úklady jazyka alebo Slovangličtina
 • E. Gromová, J. Šoltys: Odborný preklad 2
 • J. Vilikovský: Preklad ako tvorba

(Všetok študijný materiál študentom zabezpečí a včas dá k dispozícii vyučujúca.)

 

Požiadavky:

 • aktívna účasť na hodinách (povolené 2 absencie);
 • vypracovať cvičenie/a Správna slovenčina určené na daný týždeň;
 • čítať odborný článok alebo krátky článok o slovangličitne;
 • pripraviť si preklad/korektúru a doniesť ju na hodinu;
 • 1x za semester odprezentovať svoj preklad/korektúru pred triedou;
 • vypracovať krátky preklad textu vlastného výberu v rozsahu cca 1 – 1,5 normostrany (cca 300 – 400 slov) a odovzdať ho 2 týždne pred skončením semestra a urobiť korektúru záverečného prekladu kolegu z dvojice a odovzdať ju 1 týždeň pred skončením semestra.

 

Hodnotenie:

Aktívna účasť na seminároch
10 %
Odprezentovanie prekladu/korektúry
20 %
Písomka zo Správnej slovenčiny
20 %
Záverečný preklad
30 %
Záverečná korektúra
20 %

Course Description:

This is a two-term course aimed at first-year students. During the winter term students will translate only short excerpts and paragraphs and familiarize themselves with the most striking differences between English and Slovak (articles, gerund, passive voice, tenses etc.), expressions and phrases seemingly untranslatable and learn how to deal with them in the translation process. In the summer term we will translate the whole texts with various stylistic colouring (simple newspaper articles, non-fiction texts, short stories, technical texts, manuals etc.). Students will familiarize themselves with the history of translation, translation shifts and different translation strategies and approaches (“naturalization” ↔ “exotization”, “creolization”, substitution, generalisation, modernization ↔ historization, translation by omission etc.) and learn to use the strategies in the translation process. Students will be led to avoid literal translation, come up with interesting and creative solutions and justify them. We will also practice proofreading and editing skills.

 

Learning Material:

 • Dobrodružstvo prekladu, by Blahoslav Hečko
 • Komunikácia, tlmočenie, preklad, by Daniela Müglová
 • Originál – preklad, ed. by Anton Popovič
 • Preklad ako hra na invariant a ekvivalenciu, by Alojz Keníž
 • Preklad ako tvorba, by Ján Vilikovský

 

Requirements:

 • active participation in classes (2 absences allowed);
 • prepare a short translation and bring it to the class;
 • read theoretical materials about translation problems and strategies and be ready to take part in class discussions;
 • winter term (WT): 2 weeks before the end of the term submit all the assigned translations and a translation of a short text (up to 200 words) of your own choice;
 • summer term (ST): translate a short text of your own choice and submit it 2 weeks before the end of the term together with a short introduction in which you will explain the choice of the source text and describe the most difficult problems and passages you came across when translating it.

 

Assessment:

Class activity

60%

Assignments + translation (WT) / final translation (ST)

40%