V uvedenom kurze sa zameriavame na problematiku efektívneho vedenie tímu s dôrazom na delegovanie a koučovanie, uplatňovanie štýlov vedenia ľudí, ako aj na využitie metód persuázie v riadiacom procese. Zaoberáme sa osobnostnými predpokladmi pre úspešné riadenie organizácie a stručne charakterizujeme aj ostatné manažérske funkcie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť manažérskeho procesu.