Využívanie informačných zdrojov v KIŠ
(VIZ-KIS)

Kurz je propedeutického charakteru zameraný na osvojenie si poznatkov a nadobudnutie vedomostí, zručností a návykov v oblasti:


- poznania a využívania rôznych osobných, inštitucionálnych, dokumentových, dokumentografických, faktografických klasických a elektronických informačných zdrojov v odbore knižničná a informačná veda vo vysokoškolskom štúdiu a samostatného štúdia v odbore na VŠ,

- vymedzenia základných termínov odboru používaných v jednotlivých predmetoch študijného programu,

- obsahových a formálnych náležitostí seminárnych prác a ústnych vystúpení na vysokej škole a ich prezentovaní.