Náplňou kurzu je získanie základných teoretických informácií o gramatike slovenského posunkového jazyka, o kultúre nepočujúcich a hlavne osvojenie si základov slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich.

Organizátor kurzu: Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK


Lektor kurzu: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský