Stručná osnova predmetu:

Vzťah fyziky, biológie a medicíny, biofyzikálne problémy v teoretických základoch medicíny a kliniky;

Biofyzika tkanív a orgánov; elektrické a magnetické signály a ich snímanie, typy biomedicínskych

senzorov; Biofyzikálne aspekty termodynamiky, termoregulácia, bioenergetika; biologický transport,

fyziológia a patofyziológia iónových kanálov a mitochondrií; Medicínske aplikácie biofyzikálnych metód:

elektrofyziologické metódy skúmania poškodenia iónových kanálov, elektromagnetické spektrum a

priradenie jeho oblastí jednotlivým spektroskopickým metódam; elektrónová spektroskopia, turbidimetria,

fototerapia a fotodiagnostika, prietoková cytometria, magnetická rezonancia, ultrazvuk; Biofyzika faktorov

vonkajšieho prostredia, Základy dozimetrie ionizujúceho žiarenia.