Študent po absolvovaní predmetu má matematické a technické znalosti potrebné pre pochopenie činnosti digitálnych počítačov. Má tiež základné poznatky o vnútornej realizácii počítača a o súčinnosti hardvérových zariadení s operačným systémom.

Po absolvovaní predmetu budú študenti vedieť používať pokročilejšie konštrukcie programovacieho jazyka Java, navrhnúť efektívnu implementáciu často sa v praxi vyskytujúcich situácií pri návrhu tried a rozhraní, zlepšiť existujúci objektovo-orientovaný kód.