2023/2024 Digitálna gramotnosť

Cieľom vzdelávacej disciplíny Digitálna gramotnosť je rozvíjať u študentov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (na 1. stupni vysokoškolského štúdia) digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať patričný diapazón didaktických softvérových aplikácií v kontexte tvorby interaktívnych edukačných aktivít, vedomostných kvízov a úloh, elektronických portfólií, pôsobivých didaktických prezentácií, nových interaktívnych foriem učebného materiálu a ďalšej pedagogickej/školskej dokumentácie využiteľných v intenciách ich budúcej pedagogickej profesii na predprimárnom a primárnom stupni edukácie v oblasti regionálneho školstva SR, resp. v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku.