2022/2023 Úvod do aplikovanej psycholingvistiky

Kurz je zameraný na rozvíjanie pedagogicko-psychologicko-lingvistického myslenia a formovanie východiskovej vzdelávacej filozofie budúcich učiteľov angličtiny. Nosnou témou je humanizácia výučby angličtiny v našom edukačnom kontexte konkretizovaná v prístupe zameranom na žiaka (C.C Rogers). Hlavné princípy tohto prístupu v sebe integrujú najnovšie poznatky aplikovanej psycholingvistiky a psychológie učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Na základe prezentovaných vedeckých poznatkov budú študenti introspektívne analyzovať svoje skúsenosti z učenia sa angličtiny a kriticky analyzovať ich dopad na prežívanie žiakov a efektívnosť rozvíjania komunikačnej kompetencie. V diskusiách a riešení problémových úloh budú navrhovať optimálnu pedagogickú intervenciu.