2021/2022 FiF.KPs/A-moPS-840/15  Vizuálna gramatika a vizuálna rétorika

Výsledky vzdelávania:

Na úrovni získavania znalostí (celková orientácia, znalosť teórií a modelov)

Osvojenie si princípov psychologického pôsobenia tvaru a farby. Objektívna a subjektívna interpretácia tvaru a farby. Úloha elementov dizajnu vo formovaní štruktúry vizuálnej reči.

Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia)

V praktickej práci s psychologickými testami (Luscher Color Test, Frieling test) získať základné zručnosti administrácie, vyhodnotenia a interpretácie farby a tvaru v diagnostike psychických procesov.

Schopnosť analyzovať a porozumieť vizuálnu reč.

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti) Facilitácia schopností identifikácie, porozumenia a interpretácie vizuálnych zdelení Rozvoj zručností komunikácie obsahu vizuálnymi prostriedkami